Мутифункционалното селско стопанство може да бъде открито в цяла Европа на различни стадии на развитие в количествено и качествено отношение. То включва различни области на селското стопанство, съчетани с други земеделски дейности. В този проект, нашият фокус е върху социалното фермерство. Това, което липсваше досега е едно високо качество, широка европейска мрежа и инструкторски модел включващ ноу-хау в социалния, здравеопазващия, правния, образователния и органичния селскостопански сектори. С развитието на един курс на обучение насочен към фермерите, но също и към други селски предприемачи от различни сектори, социалното фермерство започва да се превръща в едно сериозно движение. Нещо повече, една широка европейска мрежа, заедно с разнообразни обучаващи материали, доставя професионална помощ за хората  работещи с различни групи от хора, такива като осакатените.

Проектът започна с един предварителен анализ на целевата група за да се установят техните нужди. Целевата група се състои от студенти, педагози, юристи, социални работници и фермери. Участниците в проекта със своя богат опит в социалното фермерство( в т.ч. Италия, Холандия) целят да анализират състоянието на социално-фермерския сектор. Чрез свързване на съществуващата информация, средства, материали и проекти в различни страни, беше създадена една основа за развитие на учебен курс. После, в сътрудничество с експерти ще бъде създаден преподавателски курс на едно високо ECVET равнище. Нещо повече, той ще бъде развит на осем различни езици. По време на всички работни фази ние  се кооперираме с националните фокусни групи състоящи се от професионалисти от селското стопанство, социалния, здравеопазващия, правния и образователни сектори. Ние също използваме външен оценител за да осигурим интердисциплинарен подход, както и за да подобрим мрежата в цяла Европа.

Гаранция, че резултатите ще останат и след периода на проекта, да окуражат     участниците в мрежата и да направят напълно използваеми резултатите от проекта, ние ще  превърнем в живо дело посредством лятно училище. Ние ще изградим един Национален и общ Транснационален Виртуален Компетентен Център във всяка страна участничка.

Методология за да постигнем съдържанието на проекта:

- Приложение на подход отдолу-нагоре с участническо включване на целевата група за да се определят техните търсения.

- Изграждане на национални фокусни групи с представители на различни сектори, които да подкрепят участниците по време на проекта.

- Реализиране на предварителния анализ подкрепен от фокусната група.

-Използване на ефективни онлайн обучаващи средства за съставяне на учебна програма с транснационален характер.

-Устойчиво използване и широко разпространение в Европа на материали чрез изграждане на няколко национални и един уеб Транснационален Виртуален Компетентен Център, свързвайки съответните дейности в областта на мултифункционалното селско стопанство и социално фемерство.

- Тестване, използване и представяне на материала по време на лятно училище.

Целеви езици: Английски, Немски, Италиански, Датски, Фински, Португалски, Чешки и Български

-          Квалификация

Развитие на 120 часова учебна програма, която ще подготвя студенти, преподаватели, инструктори, социални работници, фермери и педагози в различни аспекти на Мултифункционалното Селско Стопанство/Социално фермерство. Материалът ще бъде развит на модули и предложен на осем езици като едно онлайн обучаващо средство. Той ще бъде насочен към хората, които се нуждаят от допълнително професионално обучение.

-          Създаване на контакти

Мултифункционалното Селско Стопанство/Социално Фермерство предоставя възможността за свързване на участниците през секторите на селското стопанство, социалните услуги, здравния, правния и образователния. Чрез фокусните групи ние ще подчертаем Мултифункционалното Селско Стопанство/Социално Фермерство като едно интеграционно средство, което може да бъде използвано не само за селскостопански цели, но също и за доставяне на други ползи; например, предлагане на възрастни хора да живеят в селска фермерска среда и предложение на затворите техните затворници да работят в лесовъдството и селското стопанство.

-          Свързване

Навсякъде в Европа, няколко движения ангажирани с дейности на социалното фермерство са понастоящем разширени. Съществува търсене за свързване на съществуващата общност за приложение на фермерството към здравето, към текущо изследване и образователни дейности. Компетентните центрове ще се опитат да осигурят тази липсваща връзка на национално и транснационално ниво.

-          Разпространение на знания

Включването на представители от седем страни ще осигури разпространение на учебната програма навсякъде из Европа. Един Транснационален Виртуален Компетентен Център и седем Национални Компетентни Центрове ще доставят информация за европейските дейности относно Мултифункционалното селско стопанство и Социалното Фермерство.

-          Поддържащи селски области

Чрез квалифициране на хората живеещи в селски области, ние ще подкрепим алтернативни избори за работа и доходи. Ние също ще се погрижим за идеите за добавена стойност чрез коопериране със селското стопанство, социалния, здравеопазващия и образователния сектори. Тази мултифункционалност ще позволи диверсификация на структурата на доходите в маргиналните области и ще увеличи привлекателността на селските области.

The state of the art of multifunctional farming in Bulgaria

Positioning Care Farming and Green Care in the frame work of multifunctional agriculture requires a clear understanding of the concept of multifunctionality. OECD (2001) defines multifunctional agriculture as the delivery of non-commodities or non-tradable outputs when producing food or fibre.

Within multifunctional agriculture, the different function can be categorized into five colour categories. First, the white functions represent a contribution to food security and food safety. Second, green functions represent a contribution to nature, the environment and the landscape. Water management by farmers and the creation of energy on farms are respectively categories as blue and red functions. The final category is the yellow functions, which have a more social focus Care farming belongs to the group of yellow functions.

Considering this colour-based definition of multifuncionality, many farms can be labeled as being multifunction. Provision of care on a farm can be one of the functions of multifunctional agriculture but when its economic aspect starts to play a role, it becomes a form of diversification.

Multifunctional agriculture is a relatively new concept in the CEE countries and especially in Bulgaria. Empirical findings show that the notion of multifuncionality is rarely used in Bulgaria. The government in the country does not implement the concept of multifuncionality in the National Plan for Rural development but use relative concepts such as “economic diversification”, “rural development” or “alternative activities” and etc. A positive moment in this situation is the existing opportunity for the financing of such type of activities through the Programme for development of rural regions – criterion 311 “Diversifying to non-agricultural activities”. A check up at the authorized institutions on this criterion showed that up to this moment this opportunity was not used.

A rural municipality in Bulgaria is one with population density below 150 persons per square kilometer and administrative center with less than 30 000 inhabitants. Rural areas have many problems that limit the human development in Bulgaria – poverty, interrupted education, low access to health care, ethnic segregation, limited opportunities for disadvantaged people  and problems related to environmental protection.

Conceptually, the gap between the rural part of the overall theme of inequalities in development takes central place into the concept of human development. Practically, people in rural areas are a target group in terms of reducing poverty, improving education, health and environmental protection.

Many problems can be avoided through Care or Green care farming, which is achieved through multifunctional conversion of conventional agriculture. An example is the combination of livestock and farm equipment to produce biofuel from animal waste, or combination of farming and rural tourism, food processing, direct sales, aquaculture, handicraft and others (Table 1).


Table 1. Number of farms by type of other non-agricultural activities

Planning regions in Bulgaria

Contractual work, using equipment of the farm

Processing of farm products

Wood processing

Agro-tourism

 Handicraft

Aqua-culture

Renewable energy production

Other activities

North-West

 856

 1032

 15

 11

 99

 277

 2

 438

North Central

 1274

 2726

 23

 49

 47

 120

 5

 491

North-East

 2116

 2830

 15

 53

 53

 113

 5

 743

South-East

 852

 1937

 5

 110

 26

 83

 7

 315

South-Central

 2768

 2417

 25

 58

41

 194

 35

 1122

South-West

 1818

 2723

 32

 57

 24

 277

 12

 538

Bulgaria

9684

13665

115

338

290

1064

66

3647

 
Non-agricultural activities play a very important role for Bulgarian farms. Farmers often have off-farm activities, for instance contractual work (providing services with their machinery equipment), transportation activities and contraction work  (South Central, North Central and South West of Bulgaria) and different handcraft activities (North-West and North-East of Bulgaria). Processing of farm products and wood processing are other activities that have great importance for some farms in North Central and South West Bulgaria. More over, another activity, such as creating and distributing renewable energy also is important for some farms Bulgarian, farms have long traditions in quality production and direct selling of some products such as wine, fresh vegetables and fruits.

Therefore, there is wide range of multifunctionality activities in different planning regions in Bulgaria. In this situation it is difficult to implement the general definition of multifunctional agriculture at the farm level. 

Multifunctionality represents much more that economic aspects and income opportunities. It has also strong socio-culture aspect.

The case study shows that farm size has an important role for implementation of the different multifunctional activities. In Bulgaria, the large commercial farms are involved in growing up traditional crops and/or livestock production and agro-tourism. This model is accepted by larger number of commercial farmers and supported by administration. The small farms implement different model of multifunctionality. Some small farmers often divide their time between on- and off-farming activities because of lack of financial resources, while others implement different activities on farming. Usually, small farmers are more interested in farms activities linked to environmental preservation than large farmers.

The research of the Bulgarian farms shows that the development of the social farming is in extremely initial phase. The positive thing in this case is that although in a small scale, some existing examples can be shown. The negative is that the possibilities and the advantages of the social farming are not well known on the society level, as well as on national managing bodies level. As a consequence of this there is no common, purposeful and consistent policy to popularize and to develop this type of activity. The existing in the practice examples are realized as a result of a private initiative on a free principle without any protection, consultation or coordination of the activities from the governing bodies. 

The basic activities, which find application in the country, include animal interaction (mainly with horses) for children, youngsters and adults with different medical/health problems, as well as participation in agricultural activities of adults, having problems with the social behaviour and adaptation (prisoners and minority representatives). Centres for rural/agrarian tourism exist in the country and their activity is oriented to the people from all age groups without specific needs, the goals of these centres are above all recreational.

Five types of actors are engaged in realization of these activities, depending on the type of the activity exercised: therapists, instructors, educators, consultants and farmers.

From the point of view of the organizational forms, in which these activities are practiced, there can be observed: private horse ranches and private farms - situated in different regions of the country; a prisoners’ farm (Prison in Bobovdol) and a non-governmental organization (NGO) in Plovdiv.

Bulgaria is a country with already established traditions in the building and development of the agricultural co-operatives, which together with their production activity had a number of social functions. Unfortunately at the moment the country does not have an established example of a co-operative that is engaged in this sort of activities, even though 1100 agricultural co-operatives function in the Bulgarian villages. The following is illustrative for them: their subject of activity is mainly the production of agricultural output; they unite owners of resources for agricultural output, whose main occupation is outside the agrarian sector; they are registered according to the Co-operative Law, but they function as typical capital enterprises with exceptionally limited or non-existing social activity.

Special attention deserves the fact that the social farming is almost unknown to the Bulgarian society. Single materials can be discovered in the press, presenting the experience of some countries, but as a whole the information is episodic and extremely insufficient to provoke public interest and to turn the attention to this direction. Almost entirely there is a lack of research interest to this problem in the country, which is in compliance with the priorities and the adjustments of the society and the existing practice.

The presented information warrants a general conclusion that the development of the social farming in Bulgaria is in an embryonic phase.  The main problems before its development have their roots in the lack of proper informal and formal institutional environment. On the one hand the society is not sufficiently acquainted with the ideas and practices of the social farming, on the other hand – the state, in all its governing organs, didn’t create any appropriate conditions for stimulating and popularizing of these types of activities. There exists a potential in the country for development of the social farming because of the suitable natural-climatic conditions and the existing traditions in the agricultural output, as well as because of the necessity of such type of activities for solving problems of various groups of the population with specific needs, and last but not least – because of the existing financial resource along the line of criterion 311 for starting and development of this kind of activities.

However, the realization of this potential requires coordinated and purposeful work of the representatives of the state authority, scientists and specialists from the practice, who have to popularize the idea and to reveal its perspectives and opportunities for realization and thus to turn the public interest to the desired direction.

In the future social farming activities will contribute for sustainable development of rural area. It will give opportunity for more stable rural development by reducing poverty and increasing farm income. These activities may stabilize the social and economic life in rural area and protect the environment in Bulgaria.
As a newly accessed country to the EU, it is important for Bulgaria to develop in such a way that on the one hand to be inserted in a proper way in the existing European institutional environment, and on the other hand to use positive experience of the older and more advanced member states, to improve maximum quickly its social-economic development.


Table 2. Kind of activity, users, specific needs and actors involved

Kind of activity

Name of the therapy

Users’ specific targets

Specific needs

Actors involved

Location

Interaction with animals (horses)

Hypotherapy

Children

 

Autism

 

Therapist/ instructor

Horse Ranch in Pernik

Interaction with animals (horses)

Riding physiotherapy

Children

 

Cerebral paresis

Therapist/

instructor

Horse Ranches in Pernik and Skravena

Vocational training and/or participation in farm activities

Vocational training and /or socio-therapeutic farm activities

Youngsters /

Adults

Prisoners

Educators/ Prison administ-ration

Prisoners’ farm in Bobovdol

Interaction with animals (horses)

Gymnastics through riding

Youngsters/ Adults

Physical disabilities

Instructor

Horse Ranch in Skravena

Vocational training in agriculture, consulting and help in starting farm activities

Vocational training in agriculture, consulting and help in starting farm activities

Adults

Social adaptation problems

NGO

Plovdiv

Social agro-tourism and leisure activities

Holiday centers for rural and agro-tourism

Adults

 

Farmers

Farms